Bengtsarvet Bv

Bengtsarvet banvakt_a

23 BENGTSARFVET, vaktstuga.

Banvakt nr 76 Anders Nordkvist, född i Lustebo, Bjursås, den 14/3 1876. Extra banvakt vid Grycksbo station, men sedan 1/1 1920 ordinarie banvakt nr 76 vid vaktstugan 23 Bengtsarfvet. Pensionerades 1939 och avled 9/3 1941.
Fotografiet, genom brorsonen Alberth Nordkvisth, Borlänge, är från 1920-talet och visar förutom en yrkesstolt banvakt i uniform på sin tramdressin vaktstugan i dess ursprungliga utseende.
Omkring 1940 tillbyggdes ett rum åt vänster och ingången flyttades till vinkeln mot gården.

Vaktstugan inköptes av sonen till den siste där boende banvakten Ivar Strand, Lars i Grycksbo, för rivning 1983-84.

Lars Strand har dock lovat att ta tillvara den kantställda fyrkantiga skylten, som satt på gaveln och hela tiden behöll sin ursprungliga ”fv-stavning”.

1968  23 Bengtsarfvet
6/10 – 68
O.A.
Bengtsarvet banvakt_b
1939  Kyrkogårdsvaktmästaren Herr Hj.Pettersson, Grycksbo
.

Med anledning av Eder förfrågan genom Banmästare Axelsson i Falun ang. grindvaktstjänsten vid Bengtsarvet meddelas, att vi antaga Eder såsom grindvakt vid Bengtsarvet vägövergång fr.o.m. den 1 instundande november månad. Lönen utgår t.v. med kr. 50:- per månad jämte fri bostad om ett rum och kök i Bengtsarvets banvaktarstuga. Bostaden värderas till kr. 18:- per månad.

Banmästaren å avdelningen kommer att lämna Eder erfordeliga instruktioner i och för tjänsten. Bilaga hyreskontrakt, som översändes i två exemplar, torde ben. underskrivas av Eder, varefter ett exemplar återsändes hit; det andra exemplaret behålles av Eder.

Gävle den 26 oktober 1939.
Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne_Gävle
Bergslagernas Järnvägsaktiebolag & Co.
Baningenjören, Gävle

Bengtsarvet dokument_a
1941  Överlämnas Banmästaren, Falun. Gävle den 18 juni 1941.

Grindvakt Hj. Pettersson, Bengtsarvet.

På grund av ändrade personalplaceringar fr.o.m. den 1 oktober 1941, från vilken dag en extra linjearbetare kommer att placeras å 34 bm-avdelningen och vilken t.v. skall bo i Bengtsarvets banvaktstuga, nödgas vi härigenom uppsäga mellanvarande hyreskontrakt fr.o.m. 1 instundande oktober. Edert kontraktexemplar , vederbörligen påtecknat om uppsägningen, torde benäget insändas hit före den 23 dennes.

Vi ser oss även nödsakade att uppsäga Eder grindvaktsbefattningen fr.o.m. den 1instundande oktober. Meningen är, att någon familjemedlem till den befattningshavare, som efter den 1 oktober i år kommer att bo i Bengtsarvets banvaktstuga, skall omhänderhava ifrågavarande bevakning.

Gävle de 18 juni 1941
Bengt Danielsson

Bengtsarvet dokument_b
1941  Överingenjören, Göteborg

I nederstående tablå visas antalet fast anstäld linjepersonal vid GDJ ba under olika tider.

 1 jan
1933
1 jan
1936
1 okt
1939
1 dec
1941
Framledes
Ordinarie befattningshavare
 Banmästare 11 8 7 7 7
 Reparationsförman  –  – 4 6 8
 Banvakter resp ord. arbetare 72 70 59 63 67
Extra befattninghavare
 Reparationsförmän 1 1  –  –  –
 Linjearbetare 13 14 17 9 5
 Summa 97 93 87 85 87

Härtill kommer rfm E.I.Andersson, som f.n. är arbetsledare för linjeomläggningarna vid Sandviken och Sätra, och som enligt överenskommelse efterträder bm 36 Norberg, då denne i vår avgår med pension. Eftersom personalantalet den 1 dec. 1941 understiger normalantalet 87 st med två, är det önskvärt att å 34 bmavd få överföra två banarbetare till ordinarie arbetare, nämligen Bror Ivar Stran, Grycksbo, och Jonas Gottfrid Persson, Falun.

Bror Ivar Strand, född den 25/5 1902, har varit banarbetare vid G.D.J sedan år 1921 och fr.o.m. år 1937 tjänstgjort året om, bortsett från militärinkallelser under de båda senaste åren. De i min skrivelse av den 21 sept. 1939, som bilägges i avskrift, föreliggande omständigheterna äga alltjämt riktighet. Anhålles att Strand får anställas som ordinarie arbetare å 34 bmavd från den 1 jan. 1942 med fast lön av 1720:– kr/år och med bostad i Bengtsavets bvstuga. Jonas Gottfrid Persson, född den 5/2 1906 har varit banarbetare från år 1924. Sedan år 1939 har han tjänsgjort året om, bl.a. som vikarierande sträckvakt å 20:de bvsträckan tiden 12/7 1939-1/12 1940. Persson erfodras även framledes året om å 34 bmavd. och då i första hand i Falun, där han är bosatt. Persson har förr under vissa vintrar haft kortare anställningar som chaufför. Under senaste året har han därför på ett utmärkt sätt omhänderhaft banavdelningens lokomotor och motordressiner å 34 bmavd samt kört bansektionens inspektionsdressin. Han har därvid visat sig vara en ycket säker förare av B-fordon. Det var f.ö. denna Persson, som körde inspektionsdressinen åt Överingenjören på S.D.J och B.J. vid ett tillfälle i somras. På grund av personalförflyttningar och inkallelse /Persson är f.n. ikallad/ ha vi nu ingen å 34 bmavd utom bm och rfm, som kan sköta en motor på rätt sätt.

Som slutdömme kan sägas, att Persson visat en ovanligt god arbetsduglighet på olika områden och ett mycket gott uppförande, och att det vore skada att ej knyta honom fastare till järnvägen. Med hänvisning till ovanstående anhålles att Persson anställes som ordinarie arbetare å 34 bmavd från den 1 jan 1942 med Falun som bostadsort och med fast lön av 1720:– kr/år, som beräknats med ledning av nederstående anställningstider.

xxxx

Läkarintyg för Persson bifogas

Gävle den 29 nov. 1941
Bengt Danielsson

Bengtsarvet dokument_d sid1Bengtsarvet dokument_d sid2
m
Bengtsarvet dokument_f
Bengtsarvet Personal
Bengtsarvet anteckning PDF
Original Bengtsarvet PDF