Bergsgården Stn

Bergsgården station_a

BERGSGÅRDEN station 1890.

Träkonstruktionen som går från sjön upp till bangården är timmerspelsbyggnad som drevs av en lokomobil och uppfördes av Stora Kopparbergs Bergsslags AB för den stora timmerdrivningen vid Alvik på andra sidan sjön Grycken och som pågick åren 1889-1891. Se även bilagor.

1903 Bergsgården station 1903.
Den ensamma vagnen i tåget är GDJ direktionsvagn nr 50 (GDJv/1900)
vid besök av Trafikdirektör eller Bandirektör.
Bergsgården station_b
1919 Bergsgården stn 1919
Bv Anders Johansson
   son Gunnar
   Johanna Johansson
   Erik Ahlin, son g.I
Stf Alfred Ahlin 1/6 1917 – 31/12 1921
Valdemar Ahlin, son g. II
Ahlin, son g.II
Okänd
Ingeborg Ahlin hu II
Aina Ahlin, do g.II
Bergsgården station_d
Bergsgården
(stm) Stf Hedlund
Bergsgården station 1919
1968 [Dold text på original]
BERGSGÅRDEN station 6/10 1968. O.A.
Godsmagasinet revs 12-19/8 1971. Försålt till S. Wesström, Bergsgården.
Stationshuset revs i oktober-november 1971.
Bergsgården station_c
Spårkarta Bergsgården karta
Astrid & Einar Sjöberg Bergsgården
Timmerdrivning vid Alvik Bergsgården timmerlastning
Timmerdrivning Kassa Bergsgården Kvitto timmerlasningen
1909 Till Verkställande Direktören.Till de lediga stationsförmansbefattningarna i Bergsgården och Aspeboda hafva ansökningar ingått från följande, till Bergsgården: stationskarlarne n:ris 29 A.Ahlin, 41 C.E.Hedlund och 92 J.A.Johansson; till Aspeboda: ofvannämnda Boberg, Ahlin och Johansson samt dessutom kontorsbiträdet A.Wallberg, stationskarlarne n:ris 39 C.G.E.Funé, 94 P.W.Jansson, 120 C.F.Nordin och 137 C.E.Lindstedt. Med öfverlämnande af ansökningshandlingarna får jag vördsamt föreslå, att till stationsförman må förordnas, i Bergsgården stationskarlen n:r 41 C.E.Hedlund samt i Aspeboda, kontoristbiträdet A.Wallberg, Räknadt i båda fallen från och med den 1 Februari.

Gefle den 30 Januari 1909.
Albert xxxxxxxx

Bergsgården dokument_a
1939  Överingenjören, Göteborg

Med anledning av att vagnslasttrafiken i Bergsgården sedan några år torde hava i det närmaste upphört, får jag härmed för nedbringande av underhållskostnaderna föreslå, att alla växlar och sidospår därstädes uppbrytes, varigenom Bergsgården skulle nedklassas till hållplats.

Gävle den 12 juni 1939

Bengt Danielsson

 Bergsgården dokument_b
1940  Till Trafikdirektören vid GDJ.

Med anledning av Eder skrivelse den 18. november 1940, Dnr GDJ 5594, får järnvägsstyrelsen meddela följande angående mötesspåranordningen å Bergsgårdens station. De delar av signalanordningar, som ej behövas i den vanliga trafiken, och av rundspåren växlarnas tungor och korsningar må borttages under förutsättning att ovannämnda delar förvaras på platsen samt att mötesplatsen kan vara iordningställd inom 48 timmar efter erhållen order eller utan sådan order vid kungörelse om allmän mobilisering. Lösa inventarier såsom telegrafapparater eller dylikt, tillhörande mötesplatsen, som ej tagas i bruk i den vanliga trafiken må förvaras i järnvägens förråd. Stockholm den 25 november 1940.

Kungl. Järnvägsstyrelsen
Henrik Wrede

—-

Överlämnas Överingenjören vid banavdelningen, Göteborg. Gävle den 27. november 1940.
Lars Swartling

 Bergsgården dokument_c
1940  Banmästaren, Falun

Huvudspårväxlarna vid Bergsgården station skall borttagas torsdag den 12 dennes.Den södra växeln /åt Faluhållet/ skall uttagas mellan tågen 44 och 1 samt den norra /åt Mora hållet/ mellan tågen 1 och 160.

För tåg 1 s.d. skall huvudspårväxeln åt Morahållet vara spikad och bevakad. Sth för tåg 1 den 12 ds. 20 km/tim. Varsamhetstavlor skola uppsättas.

Den uttagna spårmaterialen skall uppläggas och förvaras inom Bergsgårdens stationsområde så att trafikplatsen kan iordningställas som mötesplats inom 48 timmar efter erhållen order eller omedelbart efter kungörelse om allmän mobilisering.

Semaforerna skola fällas ned längs med semaformasterna. Försignalskivan skall borttagas men förförvaras vid Bergsgårdens station.

Gävle den 10 december 1940
Bengt Danielsson

Bergsgården dokument_d
1957 Stf 34 ts statioen
Lokm Fln
Bergsgården hlp

Fr. o m  den 1 oktober 1957 göres Bergsgården ständigt obemannad.Endast resgods och vagnslastgods expedieras från nämnda dag vid platsen. För annat gods hänvisas till Grycksbo, varifrån avisering och ev hämtning eller utkörning till och från trafikant ordnas.

Resgods expedieras enligt bestämelserna i str 102 (44) art 7.

All vagnväxling skall utföras såsom tidigare, d v s medelst vagnuttagning på bdisp Fna-Beg-Fln. Fs till ankommande vlt sändes till Gyo. Fs till avgående vlt nedlägges av trafikant i en för ändamålet upsatt brevlåda på stationshusets vägg. Brevlådan skall tömmas av tsm ovannömda bdisp. Fs medförs till Falun C, där vagnskort utskrives, varefter fs sändes till Gyo för behandling.

Tsm för Bdispen är skyldig att tillse, att vagnar som insättes för lastning eller lossning vid Beg äro trafikdugliga och att på platsen lastade vagnar äro lastade på ett fullt betryggande sätt.

Stf och Lokm Fln delger vederbörande tps denna skr.

F Hagelin

Bergsgården dokument_e
1960 Distriktschefen vid IV distriktet
Falun 9.10.60
Bergsgården, persontrafik

Vid Bergsgården hlp har före tdt-ändringen 1.11.60 ej mindre än åtta tåg haft uppehåll för av- och påstigande. Fr o m 11.11 stannar endast tre tåg där. Allmänheten har i mycket ringa utsträckning utnyttjat tågen. Vid detta års undersökningar har på 27 dagar, fördelade på februari, mars och augusti ej förekommit någon påstigande och endast 2 avstigande.Orsaken till det ringa trafikutbytet för SJ del. står sannolikt att finna hos det mycket goda bussförbindelser, som upprätthålles av bussbolagen Dala Buss AB, Lundvalls Trafik AB och GDG Biltrafik AB.Kommunalnämnden i Stora Kopparbergs kommun har tillskrivits och informerats om att persontrafiken vid Bergsgården synes vara allt för obetydlig för att vidare kunna upprätthållas. kommunalnämnden, som efterhört befolkningens intresse av hållplatsen, har vid sammanträde den 13.10.60 förklarat sig icke ha något att erinra mot att Bergsgården slopas som hållplats.

Med åberopande av ovanstående hemställes, att persontrafiken vid Bergsgården fr o m 28 maj 1961 får nedläggas och att platsen ändras från ”hlp” till ”lp”. Styckegodstrafiken vid Bergsgården slopades fr o m 1.10.57.

F Hagelin

Bergsgården dokument_f