Slättberg Stn

Slättberg station 1903_b

Slättbergs station år 1903. GDJ lok nr 29.

1909 Till Verkställande Direktören.

Det är min bestämda uppfattning, att stationsmästaren i Slättberg O. Stumsner är olämplig såsom stationsföreståndare och att det från trafiksäkerhetssynpunkt icke är tillrådligt att låta honom förestå Slättberg station, där tre dagliga tågmöten förekommer – Stumsner blef sistlidne månad bestraffad, emedan han lät persontågen xxxx 51 och 54 ingå å samma spår – har jag föreslagit honom att utbyta sin stationsmästarbefattning mot kontorsbiträdesbefattning i Falun, där han skulle erhålla kontorsbiträdes högsta lön enligt aftalet eller kr 1660:-. Stumsner, hvara löneförmåner nu uppgå till 1500 kr. förutom fri bostad och vedbrand, har antagit mitt anbud. På grund häraf får jag vördsamt föreslå, att Stumsner fr. o m. Februari månad  xxx xxxxx till kontrsbiträde med högsta lön enligt aftalat. För att på samma gång kunna vidtaga den förändring ifråga om något af de minsta stationerna å linjen Falun – Björbo, att föreståndaren skall vara stationsförman, har jag tillfrågat föreståndaren för de tvenne stationer, Aspeboda och Bomsarfvet, som härvid bör ifrågakomma, huruvida de önska transport till Slättberg, som tillhör samma klass, och har stationsmästaren i Aspeboda, Lundgren intet att erinra mot en sådan förflyttning. Får därför jämväl föreslå, att stationsmästare Lundgren fr. o m. Februari månad förordnas till stationsmästare i Slättberg samt att Aspeboda station från och med samma månad skall förestås af stationsförman.

Gefle den 19 Januari 1909

Albert Kamph

Slättberg Olämplig stm 1909
1918 Slättberg stn före 1918 Slättberg station före 1918
1928 Härmed uppgift från huvudsignaler och försignalers avstånd från yttersta växeln.Vid Sb station.Mot Fln, Huvudsignal 75 m. Ingen försignal. Mot Mno Huvudsignal 50 m. Till försignal 280 m. Mot Mno Sikt till huvudsignalen 240 m. Mot Fln Sikt till huvudsignalen 1150 m.

Xx station.

Mot Fln. Huvudsignal 50 m. Till försignalen 450 m. Mot Mno Huvudsignal 50 m. Till försignalen 280 m. Mot Mno Sikt till huvudsignalen 220 m. Mot Fln. Sikt till huvudsignalen 2000 m.

 

Xx kan vara Väe (Västgärde). Samma dokument fanns även där i Pärmen //TL

 

Slättberg Huvudljussignal 1928
1934 Slättberg stn efter 1934. Stf. Ekvall Slättberg Station efter 1934
1940 Slättberg station omkring 1940 Slättberg stn omkring 1940
1968 Slättberg station år 1968. Spåren rivna medan perronger och stoppsignal för påstigande finns kvar. Slättberg Station 1968
 – Slättberg Infarten söderifrån Slättberg Infarten söderifrån
 – Slättberg stn
 – Kartritning Slättberg spår_a
 – Kartritning Slättberg spår_b
 – Spårkarta Slättberg spårkarta
 – Personal Stm”Stm-befattningen indragen fr o m 1/10 1934. Förestås av stationskarl eller stationsförman””D.p. 10/2 1913, § 11: Föreslagna nyanläggningar… Slättberg: Om- och påbyggnad av stationshuset i likhet med Västgärde och Vikarbyn stationshus, 4500 kronor.” Slättberg Personal Stm
 – Personal Bv Slättberg Personal Bv
Slättbergs station anlades år 1892. Växelföreglingen är mekanisk. Personal: 1 tb. Trafikens omfattning var 1949: 1469 försålda biljetter och 1625 godsexpeditioner. Slättberg som har c:a 80 invånare, ligger i Leksands församling, Kopparbergs län. Två speceriaffärer finnas på platsen. Av industri märkes ett par sågverk. Folkskolan ligger c:a 6 km från stationen. Läkare och tandläkare sökas… Leksand (37 km). Slättberg har buss… med Leksand och FalunPersson, Erik Georg, trafikbiträde. Född den 23 april 1903 i Gävle … Slättberg Urklipp
 – Sågmyra. Försignal norr om stationen.

————

Slättberg. Infarten söderifrån

Sågmyra infart fr N samt Slättberg Infart fr S
1903 Slättberg station (Original) Slättberg station 1903