Östanfors Bv

Östanfors banvakt Korsning

26 – 21 ÖSTANFORS, VAKTSTUGA
Avstånd f rån Gävle  93.932 m. Avstånd från Falun 2.250 m. 115,68 m ö h.
Anlagd åren 1888-89. Vaktsträckan hade före 1/7 1896 nr 26 och vid för vägen mot Grycksbo-Bjursås-Rättvik fanns grindar som sköttes av banvaktshustrun.
Huset fick nya fönster och trapphuset ändrat på 1940-talet.
Efter sista banvaktens pensionering 31/3 1954 disponerades vaktstugan av MA som lokförarebostad.
Lokföraren Olof Roth (nu Ängsvägen, Falun) var den sist bosatte i Östanfors och avflyttade därifrån den 22/2 1960. Fastigheten stod därefter obebodd tills den år 1963 inköptes av lokföraren Torsten Romlin,
Falun. Köparen monterade ner byggnaderna åren 1963-65 och lät återuppförahuset i Mora Noret.
Kvar idaq finns c-n torvtäckt stenkällare och några rester av häckarna mot vägen och banan.
Bilden från 1950-talet visar från vänster vaktstugan 21 Östanfors under en portal på betongstativ som bar upp en högspänningskabel, Falu Vattenverks pumpstation, kontors- och bostadshus tillhörigt Falu Tegelverk.
På tegelbrukets område- finns idag ett kontorshus, Svalan Hemköp och en bensinstation med kiosk. Genomfarten genom Falun var då Trotzgatan.
Till tegelbruket som tillkom strax före sekelskiftet genom flyttning från Österå utgick ett 685 meter långt stickspår (1902) från Falun Norra stn.

1910 Fr.v Gunnar Johansson
Johanna
Helga Östlund
Östanfors banvakt_f
1927 Bvhu Johanna Johansson
21 Östanfors
Östanfors banvakt 1927
21 ÖSTANFORS. Vägkorsning Rättviksvägen-Trozgatan.
T.h. Falu Tegelverks AB
Östanfors banvakt korsning Bjursåsvägen-Trotzgatan
1940 Banvaktarstuga nr 21 ÖSTANFORS på 1940-talet. Östanfors banvakt_c
1940 Banvaktarstugan nr 21 ÖSTANFORS på 1940-talet. Från gården. Östanfors banvakt_b
21 ÖSTANFORS Östanfors banvakt
Banvaktstugan 21 Östanfors gården åt väster med Herrhagen i bakgrunden. Slipersupplag bakom syrenbersån. Östanfors banvakt_e
Ingen info. Men samma samling och beskärning som övriga Östanfors. //TL Östanfors banvakt_g
Banvakt No 4
Anders Johan Johansson
I bakgrunden Östanfårs-ån
Dressinskjul och redskapsförråd
Banvakt No4 Östanfors
1922 Banvaktstugan 21 Östanfors
1922 eller senare.
Östanfors banvakt 1922 eller senare.
1922 Östanfors 1922 eller senare
Banvaktstugan 21 Östanfors
Värmeverkets ångdrivna pumpstation
Tegelverkets kontor
Tegelverkets bostadshus
Östanfors banvakt_d
 Div dokument
 – Personal  Östanfors personal
1939 Ba Dn5216.

Byggnadschefen, Falun.

Med anledning Eder skrivelse av den 29 juli 1938 angående ombyggnad och rätning av Stennäsvägen i Falun, medelas härmed, att från Gävle_dala Järnvägsaktiebolags sida intet är att erinra mot den av Eder föreslagna breddningen av vägen vid dess korsning med Gävle-Dala Järnvägar vid Östanfors, km 93+977 enl. ritning dat. den 25/7 1938, under förutsättning att arbetena utföras enl. banbefälets anvisningar på platsen och att kostnaderna härför bestridas Falun stad. Kostnaden för nya fällbommar samt förlägning av ledskenor och plankbeläggningen i spåret, som medföras av vägens breddning uppgår till 2.800:– kr., för vilket belopp järnvägsbolaget är villig att åtaga sig utföra dessa arbeten på stadens bekostnad. Bärest vägombyggnaden kommer till utförande avser järnvägsbolaget att göra nya fällbommar elektriskt manövrerbara från Falun Norra station. Kostnaderna härför kommer givetvis helt att bestridas av järnvägsbolaget.

Göteborg den 7 februari 1939

 Brev Byggnadschefen ang bommar
1940
19/4
 Telegram. Tkl Fln Fna (?) Rv Mra … (?) Efter tåg idag tages elektrisk manövrerade bommar i bruk vid Östanfors å — Fna – (?). Bommarna manövreras från Fln. Ljussignal visar rött sken mot banan då bommarna ärouppe och ofärgat sken då de äro fällda. Berörda tåg — genom— ordergining– t.o.m. månd den 22/4 då all lokps förutsättes vara delgivna genom –journal. Johannesson  Telegram
Original 26 – 21 Östanfors Vaktstuga PDF