Kungörelse 1890

91
KONGL. GENERALPOSTSTYRELSEN
   1890 CIRKULÄR. Nr XXIX.
50
Kungörelse,
angående dels öppnande, dels indragning af posstationer.
   Den 12 innevarande månad öppnas poststation vid en hvar af de å
jernvägssträckan Sågmyra-Rättvik inom Kopparbergs län belägna trafik-
stationerna Slättberg, Vestgärde och Rättvik.
Samtidigt indrages deremot den nuvarande poststationen Rättvik. Stock-
holm, af Kongl. Generalpoststyrelsen, den 9 augusti 1890.

Under Generalpostdirektörens frånvaro,

F. H. SCHLYTERN.

e. f.
G. Arborelius

Kungörelse 1890