Hyttsjön Bv

Hyttsjön banvakt  1968

 

Banvaktstugan 27 HYTTSJÖN. Foto O.A 13/10 1968.
Gåva till Sv. Järnvägsmannaförbundets Falu-avdelning att användas som semesterbostad och att upplåta den tomt varpå stugan var uppförd på 10 år mot ett årligt arrende av 10 kronor.
Styrelseprotokoll 10/12 1938, § 2.

Verandan på baksidan och gavelfönster tillbyggt efter övertagandet.

 – Personal

D.P. 20/3 1939, § 2:
”beslöt styrelsen att Hyttsjö banvaktarstuga med äganderätt övelämnas till Järnvägsmannaförbundets avdelning i Falun att användas som semesterhem, ävenså att upplåta den tomt varå stugan är uppförd på 10 år mot ett årligt arrende av 10 kronor”

Hyttsjön Personal
1939  Verkställande Direktören, Göteborg.Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning 4, Falun, har i enlighet med bilagda brev till undertecknad gjort förfrågan om möjligheterna att få hyra eller köpa någon lämplig ledigbliven banvaktstuga i och för anornande av semseterhem.

Vid samtal med brevundertecknaren, konduktör Söderlund, har framgått , att det i första hand är Hyttsjöns banvaktstuga de siktar på. Vidare har Söderlund förklarat, att de med förfrågan angående förmåner ej avsett ökat antal fri- eller hushållsbiljetter, ej heller uppehåll med tågen vid nämnda plats – frågan torde avse eventuella reparationer i händelse av stugans förhyrande.

Efter samråd med Baningenjören, Gävle, vilken i sin tur överlagt ärendet med Överingenjören vid banavdelningen – jag förutstätter dock, att Öiöb beredes tillfälle direkt yttra sig i ärendet – får jag med hänsyn till det goda ändamålet härigenom föreslå, att Hyttsjöns f.d. banvaktstuga utan vederlag med äganderätt överlämnas till Järnvägsförbundets avdelning 4 i Falun i och för ordnandet av semeterhem, och att upplåtelse av mark sker genom kontrakt på lämpliga vilkor.

Gävle den 29. oktober 1938
Aug. Hjelmér

Hyttsjön Semesterhem 1938
 – Original Hyttsjön Banvakt

 2013

Stugan ägs idag av SEKO Green Cargo Borlänge och kan hyras.
Se mer på HEMSIDAN