Årby Bv

Årby vaktstuga_a

31 – 26 ÅRBY, VAKTSTUGA

Avstånd från Gävle 117.532 m. Avstånd från Falun 25.850 m. 202,18 m ö h.
Anlagd 1889 för banvaktsträcka 31, vilken ändrades till 26 1/7 1896. Genom ändring av Leksandsvägens sträckning 1931 skedde ett markbyte rum mellan GDJ och vägstyrelsen. Kurvan rätades något men vägen går liksom tidigare rakt över vaktstugan tomtområde.
Bostadshuset om- och tillbyggdes med ett rum i mitten på 1940-talet.
För vägen fanns grindar som sköttes av banvaktens hustru eller familjemedlemmar. De ersattes sedermera av mekaniska vägbommar som dock fortfarande sköttes från Årby. På senare år sköttes de från Sågmyra station.

Vaktstugan med uthusbyggnader finns kvar i dag (1990) i gott skick, dock obebodd.
Sista bofasta var banvaktfamiljen Nils Eriksson som inflyttade från Lustebo 1953 och som kvarbodde även efter pensionering 1963. Efter föräldrarnas frånfälle kvarbodde den dragspelande sonen Kjell Eriksson fortfarande som hyresgäst. Ägandeförhållandet är något oklart, möjligen är det Falu kommun.

Bilden tagen från öster år 1963 av Leif Nylund och visare vägövergången koplett med vaktstuga och uthus, bantelefon, signaler och vägbommar.
Fastigheten till höger är fd Tidstarnds Yllefabrikers arbetarebostad ”Sågviken”, numera privatägd och ombyggd.

 – Banvaktstugan nr 26 ÅRBY år 1963 (efter nedläggningen 1965. Spåret är inte lyft, bantelefon, signaler och fjärrmanövrerade vägbommar finns kvar.)
Foto: Leif Nylund

——————

Plankorsningen med vägbommar vid vägen mellan Sågmyra och Leksand vid Årby vaktstuga. Den lilla kuren tv om spåret användes av grindvakten ( i regel banvaktshustrun ) vid dåligt väder i väntan på att tåget skulle passera. När inget tåg väntades var bommarna vända över spåret.

Årby banvakt Original
 –  Årby. Tavla  Årby Tavla
 – Årby banvakt Årby vaktstuga_b
 – Årby banvakt Årby banvakt Vid bommarna Sågviken i bakgrunden
 – Årby banvakt Årby banvakt
1931 GDJ Dn4181

Verkställande Direktören, Göteborg

Enligt vedebörligen fastställd plan skall allmänna vägen mellan Falun och Leksand omläggas bl.a. invid korsningen med Gäfle-Dala Järnvägar vid Årby banvaktstuga på sätt framgår av vidfogade skiss.
Vägkorsningen skall sålunda flyttas c:a 10 m närmare Falun, vartjämte vis järnvägsbolagets mark kommer att tagas i anspråk och banvaktsstugansstuguthuset måste flyttas.
Vägkorsningen i spårets plan kommer bibehållas.
Det hemställes om medgivande att träffa avtal med vägstyrelsen – Leksand Tingslags Vägstyrelse – på följande grunder:
Järnvägsbolaget
medgiver att korsningen mellan vägen och järnvägen invid Årby banvaktstuga får flyttas c:a 10 m. mot Falun samt
upplåter med vägrätt de markområden, som å vidf. skiss markerats med röd streckning, mot det att Vägstyrelsen på sin bekostnad
upplåter med ägande rätt till Järnvägsbolaget det markområde, som å kartskissen markerats med blå streckning.
planerar nämnda områden, påför matjord å detsamma och iordningställer det för plantering.
upplägger å anvisad plats till Järnägsbolagets förfogande övrig å de till Vägstyrelsen upplåtna områden befintlig matjord,
uppför å anvisad plats å banvaktstugutomten ett nytt uthus enligt Järnvägsbolagets ritning istället för det gamla uthuset, som Vägstyrelsen får riva och tillgodogöra sig samt
utför alla trummor, dräneringar, ledningar, stängselm.m. som erfodras tillfölje vägomläggningen samt ersätter järnvägsbolaget för alla dess kostnader tillfölje samma arbete.
Göteborg den 12 augusti 1931

Årby  Flytt av väg 1931
 Kartskissen  Årby Flytt av väg Kartskiss 1931
1939 GDJ Dn 419

Överingenjören, Göteborg

På begäran lämnas härmed en del uppgifter rörande tvenne plankorsningar å linjen Falun-Rättvik, som f.n. äro försedda med bevakade grindar och vilka föreslås bli utrustade med fällbommar, manövrerade från station.
Årby, km 117+432, vars grindar skötas av bv-hustru i Årby intilliggande bv-stuga. Avståndet från denna v.ö. till ställverket i Sågmyra är 430 m. Linjen går denna sträcka till större delen i kurva med 400 m radie.
Knipbacken, km 135+260, vars grindar skötes av bv-hustru i Knipbackens intilliggande bv-stuga. Från denna v.ö. till ställverket i Västgärde är avståndet 300 m, huvudsakligen raklinje.

Gävle den 10 maj 1939
Bengt Danielsson

 Årby Fällbommar GDJ Dn 419 1939
1940 GDJ Dn 419

Överingenjören, Göteborg.

Öiöb d:nr 5588.
Grindvakten vid Årby vägövergång, km 117+432, som är hustru till bv nr 25 V.A.Eriksson, önskarsluta sin grindvaktstjänst snarast möjligt. Som skäl härför anför hon att hennes mor, som tillsammans med fadern bott i granngården, nyligen dött, och att hon måste hjälpa fadern en hel del. Med anledning av denna fru Erikssons framställning anhålles att frågan om fällbommar vid Årby, manövrerade från Sågmyra station, tages upp på nytt och blir uppsatta i år. Svårigheten att här som annorstädes få någon ny grindvakt är stor

Gävle den 9 juli 1940
Bengt Danielsson

Årby Fällbommar GDJ Dn 419 1940
1940 GDJ Dn 419b

Överingenjören, Göteborg.

Öiöb d:nr 5588.
Betr. nya fällbommar vid Sågmyra.
Ref. till gårdagens telefonsamtal får jag meddela, att Trafikinspektörens önskemål betr. rubr. nya anläggning äro följande.
a/ Vägövergången förses såväl mot Go som Sm med tydliga signaler mot banan.
b/ Anordning, som markerar tågs ankomst från Go-hållet, utföres förslagsvis i form av isolerad räl och ringklocka vid Sm station.
c/ För att den tjänstgörande å Sm station skall veta, när tåg i riktning Sm-Go paserat vägövergången, skall klocka ge signal, en kontrollampa slocka e.d., då tåget gått över vägkorsningen.

Gävle den 17 juli 1940.
Bengt Danielsson

Årby Nya fällbommar GDJ Dn 419b 1940
 – Personal Årby Personal
Original Årby banvakt Original_a