Sågmyra Bv

Sågmyra banvakt_b

SÅGMYRA, VAKTSTUGA

Avståndet från Gävle 117.922 m. Avstånd från Falun 26.240 m. 202,18 m ö h.
Uppförd år 1901 för den extra ordinarie banvakt som dessförinnan varit bosatt i stationshuset i Sågmyra. Sedan den sista banvakten avflyttat 31/12 1941 disponerades fastigheten av TA som bostad för kontoristen vid Sågmyra.

Byggkostnaderna var enligt GDJ årsberättelse för år 1901:

Banvaktstuga av trä under tegeltak 3.096:04
Uthus av trä under tegeltak innehållande
ladugård, vedbod och avträde 692:30
Källare av sten och slaggtegel under torvtak 626:62
Brunn 57:–

Tillsammans 4.471:96

Om- och tillbyggdes med ytterligare ett rum på 1940-talet.

Sedan kontoristtjänsten vid Sågmyra öpphört den 31/10 1956 förvärvades fastigheten av Daniel Tore Eriksson och hans hustru Ingrid, Almberg, Leksand, och användes till permanentbostad fram till båda makarna avlidit.
I slutet av 1980-talet inköptes fastigheten av Katolska församlingen i Falun. Denna församling förvärvade redan 1973 fastigheten Sågen 2:4, fd stationshuset med tillhörande byggnader och mark som gränsar till vaktstugans tomt.

Bilden sannolikt från ca 1920, visar bl a banvakten nr 44 Hans Engström och hans hushållerska och en besökande familj.

Bildens ägare, f tb Bertil Eriksson, Hyttkvarn, Sågmyra. Negativ finns hos Sågmyrabygdens Vänner, Sågmyra

 – Sågmyra banvakt_d
 – Sågmyra banvakt_c
 – Bv nr 44 Hans Engström Sågmyra Sågmyra banvakt Hans Engström
 – Personal Sågmyra banvakt Personal
Original Sågmyra banvakt