Falun Norra

1900 Vägövergång vid Magasinsgatan omkring år 1900. Falun Magasinsgatan omkring 1900_a
1900 Vägövergång vid Magasinsgatan omkring år 1900. Falun Magasinsgatan omkring 1900_b
1903 Falun Norra station 1903
1903 Falun Norra station 1903_b
1910 Omkring 1910 Falun Norra station omkring 1910
1940 Början på 1940-talet. Falun norra station i början av 1940-talet. C3-lok med persontåg mot Mora-Orsa. Längs Seminariegatan ses Bränslekommissionens vedlager. Falun Norra station i början på 1940-talet
1940 1940-talet Falun Norra station 1940-tal
1968 Falun Norra station 1968
Falun. Östanfors från Kyrktorn. Falun Östanfors från Kopparbergs kyrktorn
Spårkarta

(Hopklippt av 4 ark //TL)

Falun norra spårkarta ihopklipp
1979 FK Måndag 10 december 1979

Final för Falun norra.

Här är sista bilderna av gamla Norra stationen i Falun! På lördagen fick den gamla byggnaden skatta åt förgängelsen då den brändes ner av Envikens och Svärdsjö brandkårer. In i det sista fick den gamla stationen göra rätt för sig – den gjorde nytta som övningsobjekt åt brandmännen innan den brändes ner för gott. På morgonen genomförde brandmännen en släckningsövning med rökdykare och allt. Men när övningen var klar och elden släckt tände man på igen. Och då fick det brinna. Nu återstår bara rester av huset, skorstensmuren och en del annat som inte är brännbart.

Falun Norra FK791210Sid1
Dala Demokraten? //TL

Faluns järnvägshistoria:
Final för Norra stationen med en sista rökpuff.

Ännu ett dystert datum i Faluns Järnvägshistoria skrevs på lördagen. Då var det dags för Norra järnvägsstationen att göra samhellet den sista tjänsten: att fungera som övningsobjekt för brandkårens rökdykare och eldsläckare.

Falun Norra FK791210Sid2
Östanfors & Falun norra personal.
Även texten: Falun norra stationshus användes som övningsobjekt för Falu Brandförsvar
och nedbrändes till grunden lördag 8/12 1979.
Dessförinnan användes lokalerna som magasin för
emballagematrerial för Gema.
D.P. 6/5 1916. § 18: ”Falun Norra stationshus om- och tillbygges
för en kostnad av 13.100 kronor”
Falun Norra personal
Falun Norra personal_b
Spårkarta Falun Norra spårkarta
1934 Herr Verkställande direktören, Göteborg. Såsom ett led i besparingssträvandeta ifrågasättes att indraga stationsmästarbefattningen vid Falun norra och låta stationsinspektoren vid Falun utöva befäl även över norra stationen. Härigenom inbesparas åtminstone skillnaden mellan 5 klass stationsmästaravlöning och en stationskarlsavlöning. Genom att inordna båda stationernas personal under samma befäl, kan möjligen något ytterligare vara att vinna. Vi hava vidtagi en del förberedande undersökningar och bl.a. studerat, huru dylika åtgärder verkar vid S.J. Ehuru dessa våra utredningar ännu icke slutförts framgår dock, att hinder icke bör möta för den ifrågasatta reformens genomförande. Jag får därför föreslå, att redan nu beslut fattas om nämnda stations mästarebefattnings indragande vid tidpunkten för nuvarande innehavares avgång med en pension den 1 instundande augusti. Det förutsättes att åtgärden begränsas till en intern förvaltningsangelägenhet, så att allmenhetens intressen icke komma att i någon mån beröras. Gävle den 190 mars 1934. Falun Norra indragning av stationsmästare 1934
Artikel

Falun Norra station lyder numera under stationsinspektoren vid Faluns Central. Anläggningarna i sin helhet övertogos av statens järnvägar den 1 juli 1948.
Personal vid Falun C: stins,2 fsts,5 sts,3 fknt, 12 knt,8 knr,6 stfm,21 tb, 105 stk,3 kv,2 effvå; vid Falun N: 1 l<nt, 2 stk. Trafikens omfattning var 1949 vid Falun C: 182.643 föresålda biljetter och 369.579 godsexpeditioner; vid Falun N: 6.442 försålda biljetter och 28.031 godsexpeditioner.
Falun var redan tidigt en betydelsefull ort genom den från 1300-talet bearbetade koppargruvan.
Stadsprivilegier erhöls dock först år 1624. Sedan gruvan förlorat i betydelse märktes en nedgång, men från och med Gävle-Dala järnvägs tillkomst 1859 började en kraftig utveckling.
Befolkningssiffran var 1857 4.610, 1870 6.203, 1887 7.613, 1913 12.091, 1937 13.692, 1950 16.466. Stadens industri är mångsidig, men omfattar få större företag.
Framför I allt kan nämnas metallindustri, kemisk industri, (svavelsyreverk, rödfärgsverk, vanadinsyrefabrik), boktryckeriindustri. Faluns största företag är Svenska Järnvägsverkstädernas lokomotiv-, vagn- och maskinfabrik strax utanför stadsgränsen. I Falun har Stora Kopparbergs bergslags AB sitt stora huvudkontor och centrallaboratorium.  Av skolor kan nämnas folkskollärarinneserninarium, småskoleseminarium, högre allmänt läroverk ooh kommunal flickskola.
Staden har länslasarett och strax utanför staden ligger Högbo centralsanatorium. Av stadens sevärdheter märkas Stora Kopparbergs bergslags anläggningar, t. ex. Gruvkyrkan, museum med Bergslagets industrihistoriska samlingar, Kopparvågen, ursprungligen från 1633, men väsentligen från 1762. Vidare kan nämnas den numera upphörda hörda bergskolans hus, som nu tjänar som …
…borgarhus och konsthall samt gamla teatern, …
…förd 1828. Falun är ett viktigt busscentrum…
…c:a 16 busslinjer.

Werner Torsten Axel Harald, stationsinspektör

Ahlin Evert Waldemar, trafikbiträde

 PDF
Original
Det är ett veck med dold text på blad 2 mellan bilderna.
Text: Falun norra station i början av 1940-talet. C3-lok med persontåg mot Mora-Orsa.
Längs Seminariegatan ses Bränslekommissionens vedlager.
PDF