Banarbetare

 
Vaktstugor och Bostäder på linjen Falun – Mora Noret – Orsa

Från pärm 1 //TL

Banvaktarstugor Ordning
Vaktstugor och Bostäder på linjen Falun – Mora Noret – Orsa

Från pärm 3 //TL

Banvaktarstugor Ordning B
Banvaktsträckans gränser Banvaksträckan gränser
1907 Aflöningsreglemente för kontorspersonal vid Gefle-Dala järnväg, att gälla från och med år 1907 Avlöningsreglemente 1907
1907  – Anställningsvilkor – Anställningsvilkor 1907
1907 GDJ Dn 257.Verkställande Direktören.  De sju nämnda banvaktarna befodras till ordinarie f.o.m. den 1 Nov detta år. Enligt direktionens beslut af den 24 sistlidne Augusti beviljades återsättandet af 7 ordinarie banvakts befattningar vid bandelen Falun-Orsa att tillträdas från och med den 1 instundande November. Till erhållande af dessa befattningar får jag vördsamt föreslå följande extra arbetare för hvilka betyg (?) bigogas, nemligen Anders Johan Johansson – född4/9 1881, arbetat vid jernv.7 år. Erik Tätting –  6/12 1880, arb v j 9 år. Per Lindfors – 12/9 1879, arb v j 4 år. Per Erik Johansson – 21/7 1884, arb v j 2 år. Anders Nordqvist, arb v j 13 år. Pers Olof Olsson – 10/1 1884, arb v j 6 år. Pers Olof Olsson – 28/9 1878, arb v j 10 år. Som ofvan J Allden A. Examensbetyg fattas! Tillsättning Bv GDJ257 Nr 108 1907
1935 GDJ Dn 1544.Bandirektören, Göteborg.
Bd. d:nr B.J. 57729.
Till svar å skrivelsen den 5 då rörande grinvaktstjänsten medelas följande:
1. Vid åtta st. vägövergångar uppehålles grindvaktstjänsten av banvaktarhustrur, vid en vägövergång av en banarbetarhustru altenerande.
2. Fast anställd personal har vid några vägkorsningar under de senaste sex åren beordrats sköta grindbevakningen såsom vikarie vid sjukdomsfall och permisioner.
3. För att kunna besätta grindvaktsbefattningarna vid fyra st. vägövergångar å injen Mora-Älvdalen, där tågantalet pr dygn normalt är 4, har betalats 30:– kr pr mån. En omständighet, som torde ha beaktats vid fixerandet av detta belopp, är att åtminstone ett av tågparen å denna linje ofta är avsevärt försenat.
4. Ersättning till grindvakter för tillsyn av vägsignaler enl. cirkulär 447 har ej utgått
Gävle den 14. dec. 1935
Brev Grindvaktstjänst 1935
1938 Förteckning över banarbetare vid 35. banavdGävle 1 december 1938
Bengt Danielsson
Förteckning Banarbetare 1938
1938 Förteckning över banarbetare vid 34. banavdGävle 1 december 1938
Bengt Danielsson
Förteckning Banarbetare 1938_b
1940  Arbets- och rastetider för stadigivande banarbetare samt ban- och byggnadsarbetare att tillämpas vid 15 bansektionen. Storvik i mars 1940.Baningenjören. Arbets och rastetider 1940
1947 Tjänstgöringslista för banavdelningens personal å banmästareavdelning n:rGäller fr.o.m. 1 mars 1947 t.o.m. 28 februari 1848 Tjänstgöringslista 1947_a
1947 Tjänstgöringslista för banavdelningens personal å banmästareavdelning n:r 35Gäller fr.o.m. 1 mars 1947 t.o.m. 29 februari 1848 Tjänstgöringslista 1947_b