Tisken

Tiskens bangård, Falun
Tiskens-bangård

Koordinater:

Stationshus (Ej exakt)

X 6719562 Y 1490669

Banvaktarstuga (Ej exakt)

X 6719654Y 1490572

Länkar:

Bild stationshus
Bild stationshus
Bild stationshus (Taket)
Ritning
Banvakt.se

 

Kommentera